Utarbetande av patentansökan - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Utarbetande av patentansökan

Förstklassiga patentansökningar utarbetade av våra skickliga patentombud

Har du utvecklat en teknisk lösning som du vill skydda från dina konkurrenter? Då kan ett patent vara en värdefull innovationstillgång för att skydda din uppfinning. Att utforma och lämna in en patentansökan är ett viktigt steg på vägen för att patentera en idé eller produkt som, om ansökan beviljas, ger dig ensamrätt till din uppfinning. Det kan förhindra andra från att tillverka, sälja eller använda uppfinningen utan din tillåtelse. Våra patentombud, av vilka många är auktoriserade europeiska patentombud, European Patent Attorneys, kan både tillhandahålla en heltäckande förståelse för de legala förutsättningarna och har den underliggande tekniska expertisen. De kan hjälpa med att undvika kostsamma fallgropar som kan uppstå genom felaktigt formulerade patentkrav eller en otillräcklig beskrivning.

Tre grundläggande kriterier för patenterbarhet

Följande krävs för att uppfinningen ska vara patenterbar:

 • Den ska vara ny. Den får inte vara känd för allmänheten någonstans i världen fram till den dag då patentansökan lämnas in.
 • Den ska ha uppfinningshöjd. Uppfinningen får inte vara uppenbar för en fackman inom aktuellt teknikområde  innan patentansökans ingivningsdag.
 • Den ska kunna användas industriellt. Den måste vara industriellt tillämpbar.

Så här görs en patentansökan

För att få ett patent behöver du lämna in en patentansökan vid ett nationellt eller regionalt patentverk. En patentansökan ska innefatta ett eller flera patentkrav som definierar din uppfinning. Dessa patentkrav fastlägger patentets skyddsomfång, och utgör grunderna att försvara din uppfinning vid eventuella rättstvister.

Efter att patentansökan har lämnats in genomför patentverket en nyhetssökning,  och granskar din uppfinning för att bedöma ovanstående kriterier. Baserat på denna granskning, och sakliga argument som svar på eventuella förelägganden från patentverket och de åtgärder som vidtas till följd av dessa, kan ditt patent komma att beviljas. Våra skickliga patentombud har omfattande erfarenhet av att bemöta alla former av invändningar och korresponderar med patentmyndigheterna på ett sätt som leder till bästa möjliga resultat och skyddsomfång för din uppfinning. Patentansökningsprocessen, liksom den följande handläggningen, skiljer sig åt beroende på inom vilken/vilka jurisdiktion(er) som du söker skydd i. Zacco har byggt upp ett stort nätverk av noggrant utvalda utländska ombud som kan agera å dina vägnar i länder där vi inte har någon lokal representation.

Gällande Europa, kan du välja att lämna in din ansökan hos det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), och efter beviljande, validera patentet i EPC-medlemsländerna såsom Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien, bland andra. Vi vill även uppmärksamma er på att det pågår förändringar i det europeiska systemet och att den tänkta övergången till ett Unitary Patent (enhetligt patent) och Unified Patent Court (enhetspatentdomstolen) redan har påbörjats. Tanken bakom detta är att skapa ett standardiserat patentskydd i deltagande EU-medlemsstater via inlämning av en enda ansökan till EPO. Detta är en utveckling som följs noggrant av våra europeiska patentombud för att säkerställa att vi kan ge våra klienter korrekta och aktuella råd.

Anledningar till att ansöka om patent

Ett patent är en investering och, utöver de initiala kostnaderna för inlämning, uppkommer ytterligare kostnader med tiden. Dessa avser exempelvis kostnader för vidare handläggning, validering och/eller förnyelse.

Potentiella fördelar med ett patent för dess innehavare

 • Du kan förhindra andra från att kopiera din uppfinning
 • Du kan tjäna pengar på ditt patent genom att upprätta licensavtal
 • Du kan korslicensera dina patenträttigheter och få tillgång till andra patenträttigheter
 • Du kan visa för marknaden att ni är ett innovativt företag
 • Du kan säkra dina utvecklings-aktiviteter och investeringar samt tillföra värde för dina investerare
 • Du kan använda patent vid förhandlingar, exempelvis inom partnerskap och andra samarbetsformer
 • Du kan skapa goodwill, till exempel genom att tillåta andra att använda din teknologi

För uppstartsföretag kan till och med en patentansökan under behandling utgöra en potentiellt värdefull tillgång i samband med fundraising eller för att attrahera en investering. I många länder, exempelvis i Danmark och Sverige, kan uppstartsföretag erhålla ekonomiskt innovationsstöd från staten för att finansiera en immaterialrättsstrategi och för att befrämja innovativt arbete och utveckling. Detta understryker vikten av att skydda innovation som en central del i varje verksamhet.

Större företag är mer benägna att betrakta patent som värdebyggande tillgångar, som kan köpas, säljas eller omsättas i pengar på flera sätt. För ett multinationellt företag, MNE, bidrar ofta enskilda patent till det totala värdet av en portfölj.

Vad man bör beakta innan man skissar på en patentansökan

 • Rådfråga ditt betrodda ombud om det finns andra sätt att skydda din uppfinning. Kanske ska du komplettera uppfinningen med en design, ett varumärke eller någon annan immateriell rättighet. Passar patentet in i din övergripande IPR-strategi?
 • Var återhållsam med att berätta om din uppfinning för tredje part innan ansökan har lämnats in. Se också till att nödvändiga juridiska avtal är på plats om det blir nödvändigt att visa upp uppfinningen för andra. När den väl har visats för allmänheten är idéen inte längre patenterbar.
 • Tänk ut vilka marknader som du planerar att vara aktiv på och undersök aktuell Freedom-to-Operate, FTO, (d.v.s. om det finns hindrande patent) på dessa marknader för den uppfunna produkten/tjänsten.

Vänligen ta kontakt med någon av nedanstående medarbetare. Vi hjälper till med att utarbeta din patentansökan och vägleder dig igenom ansökningsprocessen!

 

 

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Kontakta oss