Utveckling av IP-strategi - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype

Utveckling av IP-strategi

Are you in control of your intangible assets? Developing an IP strategy means that you are taking control of your portfolio of intellectual property assets and setting up a long-term plan for how to assess and leverage their value. Har du overblik over dine immaterielle aktiver? Udvikling af en IP-strategi betyder, at du får overblik over din portefølje af intellektuelle aktiver og laver en langsigtet plan for, hvordan deres værdi skal vurderes og bringes i spil.Haben Sie die Kontrolle über Ihre immateriellen Vermögenswerte? Die Entwicklung einer IP-Strategie ist ein wichtiger Schritt, um Ihr Portfolio immaterieller Vermögenswerte in den Griff zu bekommen und langfristig zu planen, wie deren Wert bestimmt und gesteigert werden kann.Har du kontroll over dine immaterielle verdier? Å utvikle en IP-strategi betyr at du tar kontroll over din portefølje med immaterielle eiendeler og lager en langsiktig plan for å vurdere dem og hente ut deres verdi.Har du kontroll på dina immateriella tillgångar? Att utveckla en IP-strategi innebär att du tar kontroll över din portfölj med immateriella tillgångar och utarbetar en långsiktig plan för hur du ska bedöma och utnyttja deras värde.

Analyze the business
Which intangible assets does your company have? Are your core assets protected? Can you monetize some assets that you do not need? Independently of the questions you may have, all companies are different, and there are no standard solutions for a proper IP Strategy. What Zacco offers is an IP strategy tailored by a unique team created to serve your company. We provide advice that will strengthen your position in future or present negotiations, if you are interested in buying, selling or licensing IP. There even might be assets you have not thought of yourself as such.
Strategic recommendations
Having analyzed your company’s market situation in combination with your IP’s strengths and weaknesses, we will work together with you and your company’s overall strategy to define the best possible paths/ strategic choices for you to decide on. Even if you decide not to use conventional IP at all, but rather trade secrets, open source or crowdsourcing, it still makes sense to continuously monitor your market to make well-considered IP (or non-IP) decisions on an educated basis. And then you can move on to the next stage, which is to implement the strategy you have decided upon.
Need assistance defining a viable strategy for your IP assets?
Zacco has 150 years’ experience handling our clients’ intangible assets. With our 360⁰ perspective on intellectual property, we will help you to develop an IP strategy that covers more than just your patents, trademarks and designs. We will go further, making sure the strategy takes other assets as your data, client registers and domain names into account. Contact us now!

 

Analyser forretningen
Hvilke immaterielle aktiver har din virksomhed? Er dine kerneaktiver beskyttede? Kan du omsætte nogle af de aktiver, du ikke længere har brug for, til penge? Uanset, hvilke spørgsmål du måtte have, så er alle virksomheder forskellige, og der findes ingen standardløsninger for en korrekt IP-strategi. Det, du får hos Zacco, er en IP-strategi, som er skræddersyet af et unikt team, som er sammensat til at tage sig af præcis din virksomhed. Vi giver dig rådgivning, som vil styrke din position i fremtidige eller aktuelle forhandlinger, hvis du er interesseret i at købe, sælge eller give licens til IP-rettigheder. Du kan endda have aktiver, som du faktisk ikke selv havde tænkt på.
Strategiske anbefalinger
Når vi har analyseret din virksomheds markedssituation kombineret med styrkerne og svaghederne af din IP-portefølje, vil vi sammen med dig og i overensstemmelse med din virksomheds overordnede strategi finde frem til  de bedste strategimuligheder, som din virksomhed kan træffe beslutninger ud fra. Selv hvis du beslutter dig for, at du overhovedet ikke ønsker at bruge en traditionel IP-strategi, men derimod ønsker at arbejde med forretningshemmeligheder, open source eller crowd sourcing, så giver det stadig mening at overvåge dit marked løbende, så du kan tage velovervejede beslutninger – IP-relaterede eller ej – på det bedst mulige grundlag. Næste trin vil være at implementere den strategi, du har besluttet dig for.
Har du brug for assistance til at definere en levedygtig strategi for dine IP-aktiver?
Zacco har 150 års erfaring med at håndtere sine kunders immaterielle aktiver. Med vores 360⁰-perspektiv på intellektuel ejendomsret kan vi hjælpe dig med at udvikle en IP-strategi, der dækker mere end blot dine patenter, varemærker og designs. Vi går skridtet videre og sikrer, at strategien også tager højde for andre aktiver, såsom dine data, kunderegistre og domænenavne. Kontakt os nu!

 

Analysieren Sie Ihr Geschäft
Welche Vermögenswerte besitzt Ihr Unternehmen? Haben Sie die zentralen Werte ausreichend geschützt? Können Sie aus unwichtigen Vermögenswerten Kapital schlagen? Unabhängig davon, mit welchen Fragen Sie sich herumschlagen, sind alle Unternehmen unterschiedlich und folglich gibt es keine Standardlösung für eine passende IP-Strategie. Zaccos Angebot besteht aus einer maßgeschneiderten IP-Strategie, die ein ausgewähltes Team Ihren Zwecken anpasst. Wir beraten Sie so, dass Ihre Verhandlungsposition gegenwärtig und zukünftig gestärkt wird, wenn Sie an Kauf, Verkauf oder Lizenzierung geistigen Eigentums interessiert sind. Vielleicht finden Sie dabei sogar Vermögenswerte, die Ihnen nicht als solche bewusst waren.
Strategische Empfehlungen
Nach einer Analyse der Marktstellung Ihres Unternehmens verbunden mit den Stärken und Schwächen Ihres immateriellen Vermögens, erarbeiten wir unter Beachtung der übergreifenden Unternehmensstrategie mit Ihnen gemeinsam die bestmöglichen strategischen Alternativen, zwischen denen Sie sich entscheiden können. Selbst wenn Sie beschließen, Ihr konventionelles geistiges Eigentum nicht zu nutzen, sondern auf Geschäftsgeheimnisse, Open Source-und Crowdsource-Lösungen setzen, macht es Sinn, Ihren Markt im Auge zu behalten, um wohlinformierte strategische Entscheidungen treffen zu können. Danach folgt der nächste Schritt, nämlich die Umsetzung Ihrer gewählten IP-Strategie.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Findung einer tragfähigen Strategie für Ihr IP-Vermögen?
Zacco verfügt über 150 Jahre Erfahrung im Umgang mit den immateriellen Vermögenswerten unserer Kunden. Mit unserer 360⁰-Perspektive auf geistiges Eigentum helfen wir Ihnen bei der Entwicklung einer IP-Strategie, die mehr als nur Ihre Patente, Marken und Designs umfasst. Wir gehen darüber hinaus und stellen sicher, dass die Strategie andere Werte wie Ihre Daten, Kundenregister und Domänennamen berücksichtigt. Kontaktieren Sie uns jetzt!

 

Analyser forretningen
Hvilke immaterielle verdier har ditt firma? Har du beskyttet dine kjerneverdier? Kan du omsette verdier du ikke trenger i penger? Uansett hvilke spørsmål du måtte ha, er alle virksomheter forskjellige, og det finnes ingen standardløsning for hva som er den riktige IP-strategien. Det Zacco kan tilby deg, er en IP-strategi som er skreddersydd av et unikt team for å utforme en strategi for nettopp din virksomhet. Vi gir deg rådene som styrker din fremtidige posisjon eller forhandlinger dersom du er interessert i å kjøpe, selge eller lisensiere IP. Du kan til og med være i besittelse av verdier som du ikke har tenkt på.
Strategiske anbefalinger
Når vi har analysert markedssituasjonen til din forretning sammenholdt med din IPs styrker og svakheter, vil vi sammen med deg og i tråd med din virksomhets overordnede strategi definere hvilken vei som er best å gå / hvilke strategiske valg du bør ta. Selv om du bestemmer deg for overhodet ikke å bruke tradisjonell IP, men i stedet satse på forretningshemmeligheter, åpen kilde eller crowdsourcing, er det fortsatt viktig å overvåke markedet kontinuerlig for å kunne foreta veloverveide IP- (eller ikke-IP-) beslutninger på et opplyst grunnlag. Deretter kan du gå videre til det neste trinnet som er å implementere den strategien du har bestemt deg for.
Trenger du hjelp med å definere en bærekraft strategi for dine IP-eiendeler?
Zacco har 150 års erfaring med å håndtere våre kunders immaterielle verdier. Med vårt 360⁰-perspektiv på immaterielle eiendeler kan vi hjelpe deg med å utvikle en IP-strategi som dekker mer enn bare dine patenter, varemerker og design. Vi går enda lenger for å sikre at strategien også tar hensyn til andre verdier, som for eksempel data, kunderegistre og domenenavn. Ta kontakt med oss nå

 

Analysera din affärsverksamhet
Vilka immateriella tillgångar finns i ditt företag? Är dina viktigaste tillgångar skyddade? Kan du omsätta några tillgångar som du inte behöver i pengar? Oavsett vilka frågor som du kan tänkas ha är alla företag olika och det finns inga standardlösningar för en korrekt IP-strategi. Det som Zacco erbjuder är en IP-strategi som skräddarsys av ett handplockat team sätts ihop för att bäst passa ditt företag. Vi tillhandahåller råd som stärker din position inför framtida eller aktuella förhandlingar om du är intresserad av att köpa, sälja eller licensiera IP. Det kan till och med finnas tillgångar som du inte har tänkt på att de finns.
Strategiska rekommendationer
När vi har analyserat ditt företags marknadssituation i kombination med styrkor och svagheter hos din IP, går vi tillsammans med dig igenom ditt företags övergripande strategi för att definiera bästa möjliga vägar/strategiska val för dig att ta ställning till. Även om du beslutar dig för att inte alls använda traditionell IP, utan hellre affärshemligheter, open source eller crowdsourcing, är det ändå lämpligt att kontinuerligt övervaka marknaden för att ta väl underbyggda beslut kring IP (eller icke-traditionell IP). Och därefter kan du ta nästa steg som innebär att implementera strategin som du har beslutat dig för.
Behöver du hjälp att definiera en genomförbar strategi för dina IP-tillgångar?
Zacco har 150 års erfarenhet av att hantera våra klienters immateriella tillgångar. Med vårt 360⁰ perspektiv på intellektuell egendom hjälper vi dig att utveckla en IP-strategi som täcker in mer än just dina patent, varumärken och design/mönster. Vi går längre och ser till att strategin tar med andra tillgångar såsom dina data, klientregister och domännamn i beräkningen. Kontakta oss nu!

 

Prata med oss!

ljungdahl_magnus_goteborg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg
Tillbaka till alla tjänster Kontakta våra kontor