Europeiska enhetspatentet och enhetliga patentdomstolen - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow
Det europeiska enhetspatentet

Bra att veta om det nya europeiska patentsystemet

Övergången till ett europeiskt enhetspatent och en enhetlig patentdomstol har påbörjats, de har trätt i kraft den 1 juni 2023. Ladda ner vår snabbguide för en sammanfattning.

Informationen nedan kan komma att ändras och den här sidan kommer att uppdateras regelbundet när nya tillkännagivanden görs.

Senaste uppdatering: 1 juni 2023

UPC-Map

Syftet med inrättandet av en enhetlig patentdomstol (Unified Patent Court, UPC) och ett enhetspatent (Unitary Patent, UP) är att skapa ett standardskydd för patent i alla EU:s deltagande medlemsstater genom att lämna in en enda ansökan till Europeiska patentverket (EPO). Förfarandet efter beviljande av europeiska patent kommer att förändras. Genom att ta bort behovet av nationell validering och översättning i de länder som har anslutit sig till det nya systemet ska skyddet effektiviseras. Enhetspatentet kommer dessutom att kunna upprätthållas genom att en enda årlig avgift betalas till EPO.

Systemet är jämförbart, men inte identiskt, med det ramverk som finns för det etablerade EU-varumärket (EUTM) och de registrerade gemenskapsformgivningarna (Registered Community Designs, RCD), eftersom avsikten med samarbetet är att göra ansökningsförfarandet enklare och mer kostnadseffektivt, och planen är att det så småningom ska bli EU-omfattande.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att validera och skydda ett europeiskt patent enligt det nuvarande systemet, även i de medlemsstater som inte ansluter sig till UPC. Det nya UPC kommer att ha behörighet för både enhetspatent (UP) och traditionella, nationellt validerade europeiska patent (EP). Dock kan EP patent uttryckligen undantas från UPC-systemet (genom ”opt-out”).  Det bör noteras att enhetspatent (UP) kan inte undantas från UPC:s jurisdiktion. Att ha en enda domstol för intrångs- och återkallelseförfaranden bör göra det mycket enklare för en patentinnehavare att hävda patentet i hela EU. Därmed skulle de potentiella kostnaderna för tvister teoretiskt kunna minska.

Kartan ovan visar de länder som för närvarande har deponerat ratifikationsinstrument, vilket innebär att de är bundna av domstolens regler. Domstolen har trätt i kraft den 1 juni 2023.

EPO har meddelat att övergångsbestämmelserna har börjat gälla den 1 januari 2023, vilket innebar att du kunde skjuta upp beviljandet och lämna in en tidig ansökan om enhetlig verkan.  ”Sunrise-perioden”, då du kunde undanta EP-patent från UP/UPC-systemet, är avslutad. Du kan fortfarande undanta EP-patent från UP/UPC-systemet, men endast om ingen talan har väckts vid den enhetliga patentdomstolen.

Vi har satt ihop ett särskilt UP/UPC-expertteam. Teamet är redo att hantera alla relaterade frågor utifrån den kunskap som finns tillgänglig. Vi uppmanar dig att kontakta oss på upc@zacco.com med specifika frågor gällande framtiden för dina patenträttigheter i Europa.

Det finns flera domstolar i första instans inom UPC, och det har beslutats om var dessa domstolar ska förläggas. Rekryteringen och utnämningen av juridiska och tekniska domare är avslutad.

Patentinnehavare kommer kunna välja att omvandla sitt beviljade EP till ett enhetspatent en månad efter det att patentet har beviljats för alla avtalsslutande medlemsstater. Detta kan väljas genom att lämna in en begäran om enhetlig verkan. För EPC-stater som inte är EU-medlemsstater, eller som är EU-medlemsstater men som ännu inte har undertecknat och ratificerat avtalet om en enhetlig patentdomstol (UPCA), kommer patentet att kunna valideras på samma sätt som i dag.

Om ett UP-patent har begärts kommer det att ersätta de effekter som ett EP-patent medför i de stater som har ratificerat UPCA den dag då EP-patentet beviljades.

Det finns inget enkelt svar och beslutet om huruvida man ska delta eller inte är komplicerat för alla patentinnehavare. Vi rekommenderar att du tar kontakt med Zaccos UPC-expertgrupp för att diskutera din specifika patentsituation – upc@zacco.com

Patentinnehavare kommer att ha möjlighet att välja att undanta (opt-out) sina EP-patent under sunrise-perioden. Om de beviljade patenten inte är undantagna kommer de automatiskt att omfattas av UPC:s jurisdiktion för de avtalsslutande medlemsstaterna. Det bör dock noteras att EP-patentet under övergångsperioden på sju år potentiellt också kan bli föremål för tvister i nationella domstolar.

Om en patentinnehavare beslutar sig för att inte delta kan han eller hon senare ändra sig, men endast om inga rättsliga förfaranden har inletts mot patentet. Om till exempel en talan har väckts som binder patentet till en tvist vid en nationell domstol kan undantaget inte återkallas. Om å andra sidan en talan inleds mot ett patent vid UPC innan ett beslut om opt-out har fattats, kommer detta att knyta patentet till UPC:s jurisdiktion.

Det kommer också att vara möjligt att undanta EP-ansökningar så att de är undantagna automatiskt efter beviljandet.

I princip kommer ”opt-out” att förhindra att en annan part inleder en talan vid UPC, vilket, som diskuterats ovan, skulle knyta patentet till UPC, men när ett beslut om undantag väl har fattats, kommer det inte att finnas någon möjlighet att undanta patentet igen om patentägaren beslutar sig för att återta undantaget, dvs välja in patentet på nytt under UPC.

Den förväntade arbetsbördan och förväntningarna på att UPC ska fungera på ett förfarandemässigt effektivt sätt är båda faktorer som för närvarande beaktas av parter som överväger att väcka talan.

Det är viktigt att överväga de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av endera valen, och Zacco kan hjälpa dig att bedöma för- och nackdelarna med beslutet.

Zacco kan hjälpa dig som patentinnehavare att välja bort UPC:s jurisdiktion över ett eller flera EP patent genom att registrera din begäran hos UPC-registret.

Opt-out kan endast begäras av, eller på uppdrag av, alla patentägare (delägare måste ansöka om opt-out tillsammans).

För närvarande har licenstagare begränsade möjligheter att påverka beslutet om inte detta tidigare har överenskommits som en del av ett avtal. Om du är licenstagare uppmuntrar vi dig att snarast försöka få klarhet i patentägarens avsikter, eftersom deras beslut potentiellt kan få en betydande inverkan på din användning av nämnda rättigheter. På samma sätt bör patentägare skapa en dialog med andra intressenter eller licenstagare för att diskutera sina avsikter eftersom varje beslut kan få återverkningar på senare tvister, särskilt om det anses vara en bidragande faktor i själva tvisten.

Det finns mycket att ta hänsyn till när man beslutar hur man ska gå vidare. Zacco kan hjälpa dig att bedöma potentiella fördelar och uppdatera dig med ny information om implementeringen av det nya UP/UPC-systemet. Vårt UPC-expertteam kan ge dig råd om din speciella situation, bland annat rörande:

  • Bakgrundsinformation till UP/UPC-systemet och vad det innebär för dina nuvarande EP-patenträttigheter
  • Förberedande strategier och aktiviteter för att säkerställa optimal användning av det nya systemet
  • Varför din organisation skulle kunna välja att inte delta och andra strategier för beslutsfattande
  • För- och nackdelar med att välja ett enhetspatent framför ett konventionellt EP-patent
  • Hur det nya systemet kommer att påverka befintliga och framtida licensavtal
  • Valet av den nya enhetliga patentdomstolen framför nationella domstolar för framtida tvister
  • De ekonomiska konsekvenserna för din portfölj, inklusive potentiella skadestånd och patentvärderingar som företagstillgångar

Vi hjälper dig att ta ett steg tillbaka för att ta fram en omfattande översikt över din patentportfölj och ger dig råd om omfattningen av ditt patentskydd och konkurrenssituationen på både nuvarande och potentiella marknader. Vi kan också ge råd om huruvida fördelarna med att kollektivt verkställa dina patent i alla avtalsslutande medlemsstater uppväger risken för att de upphävs kollektivt.

Det finns fortfarande många frågor och det råder en del osäkerhet, men beslut måste fattas med hänsyn till det nya UP/UPC-systemet som har trätt i kraft den 1 juni 2023.

Kanske funderar du på om du ska sträva efter enhetlighet i dina patentfamiljer, eller möjligen undersöker du om det är klokt att välja bort UPC-jurisdiktionen under den inledande sjuåriga övergångsperioden efter lanseringen. Oavsett fråga är vårt expertteam bäst lämpat för att besvara alla dina frågor och ge dig råd om din allmänna strategi för immateriella rättigheter. För mer information, skicka ett meddelande till teamet på upc@zacco.com. Vi berättar gärna mer om dina alternativ.

Zacco genomförde ett webbseminarium i september 2022 där vi redogjorde för många av de fakta som för närvarande var kända om UPC och UP. Du hittar webbseminariet (på engelska) nedan.

Prata med oss!

Vi är tillgängliga för att diskutera dina alternativ samt följderna av att du avstår eller ansluter dig till det nya systemet. För mer information ta kontakt med din rådgivare på Zacco eller en av UPC-experterna nedan. Du kan också skicka ett meddelande till oss på upc@zacco.com.

Torbjörn Axelsson

Senior Partner
European Patent Litigator
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Copenhagen, Malmö 

Louisa Dahlin Friberg

Manager Validations, Renewals and Annuities
Copenhagen

Anders Fredriksson

Team Manager
European Patent Litigator
Copenhagen

Nils Köster

Partner
Certified IP Lawyer
Bremen

Lotta Norberg

Senior Partner
European Patent Litigator
Linköping

Camilla Rendal Nielsen

Senior Partner
Copenhagen

KONTAKTA OSS

Prata med oss om dina dolda tillgångar

IP360

Immateriella rättigheter i framtiden