Zacco - Patent | Varumärken | Design | Juridik | Cybersäkerhet
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Pioneers
in IP360

IP360 – Vi tar
immaterialrätten in i framtiden

I dagens globala och dynamiska marknad kan nya affärsmöjligheter uppstå ur många olika sammanhang. Samhällets digitalisering och ständiga utveckling har lett till ett växande behov av att kunna identifiera och skydda nya idéer, särskiljande kännetecken, uppfinningar och värdefull data.

Vår arbetsmetod IP360 innebär att vi tillsammans med dig identifierar och definierar verksamhetens alla immateriella tillgångar. Vi hjälper dig registrera och upprätthålla ensamrätten till traditionella tillgångar så som patent, varumärken och design, samt alternativa tillgångar i form av affärshemligheter, data och domännamn, och ger dig en samlad översikt. Dina tillgångar har ett värde – och vi hjälper dig att identifiera, säkra och bibehålla det värdet.

Innovation Assets

Allting som har att göra med utvecklingen av en idé eller en innovation är potentiellt en innovationstillgång. Patent, upphovsrätt, licenser, företagshemligheter, virtuell teknik, simulationsmodeller, teknisk know-how – och till och med utvecklingsprocesser – är alla exempel på innovationstillgångar. Immateriella tillgångar (IP) som har potential att tillföra ett betydande immateriellt värde till din verksamhet.

Tack vare vår breda, tekniska expertis involveras Zacco ofta genom hela utvecklingsprocessen, under vilken vi ger råd om implementering och kommersiell bärkraft ur ett immaterialrättsligt perspektiv, och bistår med strategisk rådgivning avseende aktuella trender inom IP-landskapet. Från start till mål beaktar vi såväl tekniska som legala konsekvenser, och vägleder våra klienter om hur nya innovationer bör skyddas både tekniskt och legalt..

Digital Assets

Hur värdefull är din data och hur bör du agera för att upprätthålla en god nivå av informationssäkerhet och integritet? Effektiv och säker datahantering är idag en avgörande fråga för såväl nystartade småbolag som globala multimiljardföretag, men för många består utmaningen i att identifiera vilken data som är relevant, hur den ska analyseras och hur den ska lagras. Zacco kan hjälpa dig att snabbt identifiera, verifiera och säkra din information, och ge råd om hur du på bästa sätt skyddar värdefull data.

Som en följd av den tekniska utvecklingen av processorer och framsteg inom AI, kan företag av idag använda och analysera data på ett sätt som man tidigare inte trodde var möjligt. Korrekt analyserad data kan leda till ökad produktivitet och effektivitet, förutspå marknadstrender, eller ensamt utgöra en helt ny inkomstkälla. Underrättelseinformation, data, algoritmer, utvecklade processer och unika idéer kan bilda en helhet som tillsammans utgör ett långt större värde än summan av de enskilda delarna. Digitala tillgångar, helt enkelt.

Identity Assets

Identitetstillgångar är unika kännetecken som möjliggör för dina kunder och klienter att identifiera din verksamhet, dina produkter och dina tjänster – och att särskilja dem från andras.

Dessa värdefulla kännetecken har traditionellt utgjort immateriella tillgångar i form av varumärken, mönster och upphovsrätt – så som bilder, grafik och text – men har idag även kommit att omfatta andra unika kännetecken som färg, ljud och smak. Andra exempel på identitetstillgångar kan vara värdefulla licens- och samexistensavtal, digitala kännetecken så som domännamn, sociala medier och hemsidor – och på senare tid, tillgångar baserade på blockkedje-teknik eller kommersiell närvaro i det s k ’Metaverse’.

Förstå det verkliga värdet
av dina tillgångar

Den tekniska utvecklingen har gett verksamheter av idag en aldrig tidigare skådad möjlighet att analysera och förstå värdet av sina tillgångar. Vi kan hjälpa dig att definiera dessa tillgångar, utvärdera dem och synliggöra deras underliggande värde.

Värdefulla tillgångar kan idag uppstå från det mest oväntade håll, och digitaliseringen har suddat ut tidigare hinder i form av avstånd och gränser. Vi arbetar tillsammans med er för att nå bortom det konventionella, och gör det genom att kombinera hundraårig expertis inom patent och varumärken med modern teknik och hög säkerhet. Vi utvecklar och skyddar er digitala närvaro och hjälper er navigera i en komplex värld av cyberhot och ökad konkurrens.

Följande berättelser ger en inblick i hur vi går tillväga för att synliggöra och skydda det underliggande och verkliga värdet av dina affärshemligheter, innovationer, data, kännetecken och andra immateriella tillgångar.

INNOVATIONSTILLGÅNGAR

Utvecklings-processen förvandlas till en värdefull tillgång

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

DIGITALA TILLGÅNGAR

Årtionden av lagrad data omvandlandes till tillgångar

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

IDENTITETSTILLGÅNGAR

Förberedelser inför en viktig expansion online

 

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

Utvecklingsprocessen förvandlas till en värdefull tillgång

Ett ledande, internationellt företag inom den expansiva miljöteknik-sektorn använder sig av artificiell intelligens i sin utveckling, och vände sig till Zacco i sökandet efter en partner som kunde hjälpa dem omvandla deras sofistikerade expertis till faktiska, immateriella tillgångar (IP). Den inledande analysen av innovationernas patenterbarhet utvecklades snart till en fullständig utvärdering av deras utvecklingsprocess, och Zacco kunde snart identifiera i vilket skede processen som sådan kunde anses utgöra en nyhet – och därmed vara möjlig att patentera. Att patentera utvecklingsprocessen skapade ett extra lager av skydd då processen, rent konceptuellt, i sig självt kan leda till andra innovationer, och som ett resultat av skyddet hindras konkurrenter från att kunna gå exakt samma väg.

Under vår s k ‘Freedom to Operate’-analys upptäckte vi dessutom att beslut som tagits under tidigare utveckling lett till att verksamheten anammat flera olika teknologiska principer. En av dessa principer hade lett bolaget in i ett relativt outforskat område av den teknologiska utvecklingen, vilket medförde en betydligt bättre konkurrenssituation ur ett patentperspektiv, jämfört med andra principer. Som en följd av detta kunde bolaget ta en ledande roll inom denna princip och i ett tidigt skede säkra viktiga patent, vilket i sin tur möjliggjorde för bolaget att licensiera sin teknik till andra. 

Genom ett nära samarbete med verksamheten har Zacco därutöver bistått i framtagandet av en heltäckande IP-strategi, som beskriver såväl nytta som möjliga risker relaterat till IP. Vi har också gett råd om hur man på bästa vis utvecklar en kultur och medvetenhet om IP inom verksamheten, så som genom implementering av processer för att erkänna nya idéer, att uppmuntra till undersökning av idéernas kommersiella bärkraft, och efterföljande patentering. Detta har också resulterat i att bolaget har kunnat säkra ett antal nya potentiella intäktskällor som tidigare inte hade övervägts, både genom existerande, kända rättigheter och genom nya eller nyligen identifierade immateriella rättigheter. Zacco ansvarar i dag för förvaltning och administration av deras IP-portfölj, och skalar kontinuerligt upp vår leverans i takt med bolagets tillväxt.

Årtionden av lagrad data omvandlandes till tillgångar

Ett företag inom tillverkningsindustrin, som Zacco har samarbetat med i snart 15 års tid, har konstaterat att man i allt större utsträckning inte enbart konkurrerar med andra sektorkollegor, utan nu också med nya, datadrivna mjukvarubolag. För att kunna förbli konkurrenskraftiga sjösatte man därför ett pilotprojekt med syftet att framtidssäkra sin ledande position.

För att kunna identifiera vilken värdefull data som fanns inom organisationen behövde man först förstå vilken data som faktiskt genererades i den dagliga verksamheten. Zacco upptäckte att företaget hade tillgång till årtionden av lagrad data, vilken omfattade allt från resursförbrukning och logistik till försäljnings- och marknadsstatistik, och kunde snabbt särskilja vilken data som hade potential att utgöra en värdefull tillgång. Lyckade dataanalyser ledde till omedelbara, positiva effekter avseende både effektivitet och svinn, och en ökad förståelse av deras kunders köpvanor.

Andra positiva effekter kom av data som kunde användas till att förutspå och följa marknadstrender, och vad som kanske är än mer intressant är att samma data kunde säljas till tredje part efter att den granskats och kvalitetssäkrats. Genom att identifiera och analysera befintlig data kunde Zacco därmed hjälpa företaget att hitta en ny inkomstkälla, och leverera hög avkastning per investerad krona.

Samarbetet mellan företaget och Zacco Digital Trust har därefter fortsatt, och vi har bland annat bistått med en omfattande utvärdering av deras mognadsgrad avseende informations- och IT-säkerhet, och tillhandahåller idag en managerad sårbarhets- och hotövervakningstjänst vilken levereras från vårt egna, dygnet-runt bemannade Security Operations Center (SOC). Deras data är idag skyddad på en nivå som vida överstiger standardiserade krav och regelverk. Med hjälp av våra erfarna jurister inom Tech Law har vi också säkerställt att all data används i enlighet med gällande lag, och etablerat mjukvara och rutiner för att på ett effektivt och säkert sätta samla in, använda, licensera och sälja deras data.

Verksamheten har idag ett heltäckande skydd på plats, som skyddar deras nätverk bortom vad som vanligtvis kan erhållas genom exempelvis registrerade patent och varumärken. Zacco ansvarar därtill för att säkra deras digitala närvaro och skydda deras varumärke på internet genom managerad förvaltning av domännamn och avancerade monitoreringstjänster. Vi utför ’due diligence’ avseende immaterialrätt (IP) och IT inför möjliga förvärv, inklusive utvärderingar av samtliga IP-rättigheter och bedömning av möjliga cyberhot. Vi levererar en komplett och kostnadseffektiv lösning; allt under ett och samma tak.

IDENTIFIERADE TILLGÅNGAR

Förberedelser inför en viktig expansion online

Ett företag som Zacco arbetat med under många år, tog för ett par år sedan det strategiska beslutet att sjösätta försäljning av deras produkter och tjänster online. Då vi tidigare har bistått företaget med att identifiera, registrera och skydda deras portfölj av varumärken, mönster och andra immateriella rättigheter (IP), och löpande övervakar och beivrar intrång i deras varumärken – så som t ex piratkopiering – blev Zacco en naturlig samarbetspartner inför deras nya e-handelssatsning.

Med hjälp av våra erfarna konsulter från avdelningen Digital Brand, säkrade vi viktiga digitala tillgångar i form av relevanta och förväxlingsbara domännamn, användarnamn på sociala medier, och registrerade deras varumärken i avancerade bevaknings- och rapporteringsverktyg för marknadsplatser.

Deras försäljning i digitala kanaler har sedan dess ökat kontinuerligt, och Zacco har i egenskap av vår storlek kunnat utöka vår leverans i takt med deras växande behov. Som ett resultat av att deras varumärke och produkter har ökat i popularitet, har vi även bistått med utformandet av intäktsbringande licensavtal och hjälpt till med att beivra intrång i deras rättigheter. Dels genom kostnadseffektiva s k ’take-downs’ av otillåten användning av deras varumärken online, och dels genom komplexa men nödvändiga rättsprocesser.

Idag står de digitala försäljningskanalerna för en majoritet av företagets omsättning, och har dessutom bidragit till ökad interaktion med deras kunder. Att öka den allmänna kännedomen om deras varumärke online är idag en än mer prioriterad fråga än tidigare, och man utforskar nya, digital intäktsströmmar. Zacco har i detta arbete bistått med rådgivning omkring IP-strategier, inklusive aspekter som kommersialisering, licensering, värdering och ’due-diligence’. I skrivande stund hjälper vi dem förbereda ett eventuellt inträde i olika virtuella världar och tillhandahåller utbildning inom konceptet Non Fungible Tokens – s k NFT:er – och relaterade marknadsplatser. Sådana förberedelser kan t ex bestå av registrering av relevant IP i klasser som omfattar digitala eller virtuella versioner av fysiska produkter – så som konstverk eller produkter för användning i virtuella världar och spel – men också registrering av domännamn baserade på blockkedje-teknik.

Zacco har arbetat i nära samarbete med företaget under varje steg på vägen. Allt eftersom de har utvecklats, så har vi följt med, och vi har hjälpt dem ta klivet från att endast inneha traditionella identitetstillgångar till att idag också inneha en omfattande, strategiskt utformad och väl skyddad digital portfölj av rättigheter. Vi ser fram emot att fortsätta följa deras framgångsrika tillväxtresa och att fortsätta skydda deras unika identitet online.

Hur vi säkrar dina
tillgångar i fyra steg

Oavsett om dina tillgångar är digitala, fysiska eller identitets- eller innovationsbaserade, så finns det tillgångar att finna i alla verksamheter. För att kunna upprätthålla deras värde måste du känna till vilka de är, var de finns och hur du ska skydda dem.

Vi har gjort en komplicerad resa enkel. Våra erfarna ombud och jurister hjälper dig genom en beprövad och metodisk process som syftar till att identifiera dina patent, varumärken, design, domännamn och andra tillgångar. Vi konsoliderar och ger dig kontroll över dina rättigheter, utvecklar en strategi anpassad efter din verksamhet, och hjälper dig bevaka och skydda dina tillgångar i både den verkligen världen och på internet. Om nödvändigt beivrar vi intrång i dina rättigheter och försvarar dina intressen i såväl Skandinavien som internationellt.

Vi strävar alltid efter att identifiera alla tillgångar oavsett storlek, och genom att följa vår beprövade metod kan processen skalas i takt med din organisation. På så vis har du en ständigt uppdaterad och klar översikt över vilka tillgångar du har, var i processen du befinner dig, och, kanske viktigast av allt, vad det potentiella värdet är.

Tjänster utformade för att skydda dina innovationer, din identitet och din data

Zacco IP360-metoden är utformad för att hjälpa dig identifiera och skydda alla dina immateriella tillgångar. Från patent, design och varumärken, till domännamn, datasäkerhet och IP-relaterade juridiska tjänster – vi har all nödvändig kunskap och fler än 500 experter som står redo att hjälpa till.

Upptäck tillgångarna du
inte visste att du hade

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och en beprövad arbetsmetod som hjälper dig att identifiera, förvalta, skydda och bevaka de dolda tillgångarna som du inte tidigare kände till att du hade. Vår samlade expertis och långa erfarenhet möjliggör för oss att upptäcka tillgångar av alla storlekar – tillgångar som vi sedan hjälper dig att bevara – idag och i framtiden.

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Skapa mer värde för pengarna

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Dolda värden i data

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Outsourcing av IP-portföljen

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

Skapa mer värde för pengarna

Ett företag anlitade Zacco i samband med en fusion och förvärv (M&A) för att göra en utvärdering av de immateriella tillgångarna och informationssäkerheten kring en potentiell investering (”målföretaget”). Vi initierade nämnda due diligence genom att kartlägga målföretagets patent och patentansökningar, kännetecken och registrerade varumärken. Vi gick också igenom licens- och R&D-avtal och bedömde säkerhetsrisker. 

Under kartläggningen fann vi att det faktiska värdet på patentportföljen var lågt i förhållande till den ursprungliga ”styrkebedömningen” som hade utförts tidigare av en tredje part. Nyckelpatentet i portföljen var inte så starka som de hade uppgett, och det geografiska skyddsomfånget kunde även ifrågasättas. 

Genom att identifiera och utvärdera målföretagets immateriella tillgångar hjälpte vi vår klient (det förvärvande företaget) att förhandla ett bättre pris.

Dolda värden i data

Ett programvaruföretag som tillverkar mobilapplikationer (”appar”) för reseindustrin behövde hjälp för att kunna använda data som genererades utifrån deras appar. Zacco började med att låta vårt team av erfarna programvaruutvecklare och cybersäkerhetskonsulter analysera deras produkt och säkerhetsnivå. 

Vi fortsatte med att gå igenom deras identitetstillgångar såsom varumärken och domännamn. Sedan skapade vi en strategi för digitala tillgångar och etablerade en process för hur deras applikationer kunde vidareutvecklas. Slutligen skapade vi en strategi för hur man kan utöka skyddet av deras digitala varumärken och unik programvara kunde byggas ut. 

När vi upptäckte att företaget inte lagligen hade säkerställt att de ägde informationen, som deras appar producerade, hjälpte vi dem att skapa nya affärsvillkor och användarvillkor. Vi hjälpte klienten att även uppfylla kraven gällande datalagring och sekretess efter implementering av GDPR.

Outsourcing av IP-portföljen

Ett stort internationellt företag vände sig till Zacco och bad om hjälp för att konsolidera sin omfattande och mycket komplexa patentportfölj. Företaget var ute efter att minska administrationen och kostnaden för att upprätthålla sin portfölj genom att korta ner handläggningstiden. Vi började med att identifiera alla tillgångar i deras patentportfölj och klassificerade dem efter affärsrelevans. Sedan började vi hantera alla registreringsärenden och valideringar. 

Samtidigt tog vi över ansvaret för deras pågående patentansökningar och erbjöd olika fasta prisavtal som ledde till minskade ansökningskostnader. Då detta visade sig vara mycket kostnadseffektivt, fick Zacco även uppdraget att outsourca klientens varumärkesportfölj. 

Följaktligen hjälpte vi inte bara klienten med att skära ner på kostnader och administrativ arbetsbelastning, utan vi hjälpte även till att få en bättre överblick över IP-portföljen.

Tror du på värdet av innovativt
tänkande?

Vill du hjälpa visionärer och innovatörer att skydda sina idéer och uppfinningar? Kom då till oss hos Zacco där din kreativitet, noggrannhet och ditt innovativa tänkande genererar värde.

Lediga tjänster

 • Från associate till Europapatentombud på en av Europas ledande IP-byråer!
 • Location: Stockholm
 • Category: Patent
 • Application due: August 31, 2024
 • Read more
 • Information Security Specialist Zacco Digital Trust
 • Location: Stockholm
 • Category: Cyber Security
 • Application due: August 30, 2024
 • Read more
 • IT-Arkitekt Zacco Digital Trust
 • Location: Stockholm
 • Category: Secure development
 • Application due: August 30, 2024
 • Read more

KONTAKTA OSS

Prata med oss om dina dolda tillgångar

IP360

Immateriella rättigheter i framtiden