Patentinvändningar och -överklaganden - Zacco
Zacco logotype
Zacco logotype
Search Language Arrow

Patentinvändningar och -överklaganden

För att göra invändningar mot eller försvara ett patent behöver man en professionell representant inför EPO eller ett nationellt patentverk

Har din konkurrent ett nyligen beviljat patent som påverkar eller stör din verksamhet? Du kanske har kommit fram till detta som ett resultat av dina patentbevakningsaktiviteter och nu behöver du besluta om en adekvat respons. Ett alternativ där våra patentombud kan hjälpa till, är att lämna in en invändning för att ifrågasätta det aktuella patentets giltighet. En invändning kräver inte ett påstått patentintrång men måste lämnas in inom en period på nio månader efter att patentet har beviljats.

Skäl för patentinvändning

När du lämnar in en patentinvändning kan du argumentera på följande grunder:

  • Det beviljade patentet saknar en eller flera kriterier för patenterbarhet
  • Beskrivningen är inte tillräckligt tydlig för att kunna följas och tillämpas av en fackman, eller
  • Det beviljade patentet täcker och skyddar aspekter som inte omfattades i den ursprungliga ansökan.

Översikt över processen för patentinvändningar och -överklaganden

När en invändning kommer in, begär ansvarigt patentverk (t.ex. PRV i Sverige, DKPTO i Danmark eller EPO) att patentägaren ska lämna in sina kommentarer, ändrade patentkrav eller alternativa kravuppsättningar att falla tillbaka på. Aktuellt patentverk kallar till muntlig förhandling och invändningsenheten beslutar huruvida patentet bibehålls i oförändrat skick eller om det behöver ändras eller ska återkallas. Resultatet kan ifrågasättas via ett överklagande, där en annan enhet (t.ex. överklagandenämnden, Board of Appeals vid EPO) fattar beslut.

Dessa förfaranden kräver att ett auktoriserat patentombud representerar dig. Vi har erfarna europeiska patentombud på kontoren i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien som har rönt stor framgång vid invändningsförfaranden. Många av dem är dessutom auktoriserade att representera dig på nationell nivå. Ditt val av ett skickligt patentombud som agerar i ditt bästa intresse har stor betydelse för resultatet, vare sig du är invändare eller svarande.

Vad du behöver tänka på gällande patentinvändningsförfaranden

  • Invändningsförfaranden kan hjälpa dig att få en konkurrents beviljade patent återkallat eller ändrat (om du lämnar in invändningen inom invändningstiden).
  • Generellt sett är invändningsförfarandena mindre dyrt än ogiltighetsförklaringsförfaranden i domstol. Försök att få till stånd ett ogiltighetsbeslut är ofta det återstående alternativet för att bestrida ett beviljat patent när invändningstiden har passerat.
  • Ett europeiskt patent kan stoppas via invändning innan dess valideringsprocess har påbörjats och patentet får skydd i ett utvalt antal medlemsländer.
  • Båda parter måste betala sina egna kostnader oavsett om de vinner eller förlorar.

Som svarande/patentinnehavare:

  • Rådfråga ett patentombud hur du ska agera när en annan part invänder mot ditt patent.
  • Bedöm värdet på ditt patent för din verksamhet och hur mycket du vill investera för att försvara det. Du är tvungen att betala dina egna kostnader oavsett om du vinner eller förlorar.
  • Ta fram din försvarsstrategi i samråd med ditt betrodda ombud. Ombudet tillför en grundlig förståelse för det juridiska ramverket, hjälper dig att avfärda motståndarens argument och att bestämma gränserna för ett acceptabelt alternativresultat om invändningen inte kan avvisas helt och hållet.

För mer information, eller för att diskutera igenom dina alternativ för att göra invändningar mot eller försvara ett beviljat patent vid invändningsförfaranden, vänligen kontakta någon av följande personer:

Tillbaka till alla tjänster

Prata med oss!

Magnus Ljungdahl_Gothenburg

Magnus Ljungdahl

CCO
Gothenburg

Peggy Bengtsson

Director Portfolio Outsourcing
Senior Executive Partner
Copenhagen
Malmö

Per Björklund

Business Developer, Sweden East & North
Stockholm

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital
Brand Team Manager
Gothenburg

Mikael Helgesson

Managing Director Zacco
Digital Trust Sweden AB
Gothenburg

Betina Hellemann

Director IP Services & Quality
Copenhagen

Jesper Kongstad

Vice Chairman
Copenhagen

Patrik Olsson

European Patent Attorney Regional Director, Sweden West
Gothenburg

Thomas Rukin

Regional Director, Norway & the UK Partner
Oslo

Ravi Sunderrajan

Managing Director at Zacco
India R&D Private Limited Regional
Director India
Bangalore

Karin Kärvling Søholt

Commercial Director
Copenhagen

Patrick Thorén

Director Digital Trust, Director
Marketing and Communication
Copenhagen

Keld Thyregod

Partner
Sales Manager, Denmark
Kolding

Erik Treskog

Regional Director, Sweden East & North Group HR Director
Stockholm

Kontakta oss