Implementering av IP-strategi - Swedish
Zacco logotype
Zacco logotype

Implementering av IP-strategi

To implement the IP strategy you have decided upon means to take the necessary actions to make it diffuse through your organization and gain ownership of it. Når du skal implementere den IP-strategi, du har besluttet dig for, så betyder det, at du skal foretage dig det, der skal til, for at den siver igennem hele din organisation, og at din organisation opnår ejerskab over den.Eine IP-Strategie umzusetzen, diese Aufgabe umfasst alle notwendigen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die Strategie Ihre gesamte Organisation erreicht und Wirkung entfaltet.For å implementere IP-strategien du har bestemt deg for, må du sette i gang tiltakene som er nødvendige for å spre den i organisasjonen og ta eierskap over den.För att implementera IP-strategin som du har beslutat dig för innebär att vidta nödvändiga åtgärder för att sprida strategin inom din organisation och ta kommandot över den.

Transforming the strategy document into actions and measures The complexity of this transfer varies depending on purpose, technology, size and maturity of your business. These are some of the actions to take when you aim at a successful and sustainable implementation:

  • In order to gain ownership throughout the organization, clearly articulate how the IP strategy supports your business goals and make them measurable
  • Identify the types of IP needed for any given innovation, eg conventional patent, trade secrets, defensive publications
  • Align and install internal and external processes to make sure that input to your patent or other IP activities, such as drafting and filings, are aligned with your chosen business strategy
  • Educate your innovators and inventors in IP awareness
  • Perform IP landscape analyses of your IP and that of your competitors on a regular basis
  • Enforce your IP vs other IP and against eg piracy and counterfeiting
  • Extract and measure the value of IP, e.g. through licensing agreements

Get Zacco’s help to ensure a smooth implementation process Zacco can help you facilitate successful implementation and act as your external collaborator. We also offer counselling on e.g. the digital presence of your company and products online – our Digital Brand services, and Cyber Security services can help you minimize the risk of your innovations and information being unintentionally distributed, disclosed and accessed by unauthorized parties. Contact us!Når du skal omsætte strategidokumentet til handlinger og forholdsregler Præcis hvor kompleks en sådan overgang er, vil variere alt efter din virksomheds formål, teknologi, størrelse og modenhed. Herunder finder du nogle af de handlingspunkter, du skal igennem, hvis det er dit mål at lave en vellykket og holdbar implementering:

  • for at opnå ejerskab i hele din organisation skal du klart formulere, hvordan IP-strategien understøtter dine forretningsmål, og gøre dem målbare
  • identificere hvilke typer IP, der er behov for til enhver given innovation, f.eks. traditionelt patent, forretningshemmeligheder, defensiv offentliggørelse
  • tilpasse og indføre interne og eksterne processer, der skal sikre, at input til dine patentaktiviteter eller øvrige IP-aktiviteter, som f.eks. udarbejdelse og indlevering af ansøgninger, er i overensstemmelse med din valgte forretningsstrategi
  • uddanne dine innovatører og opfindere i IP-opmærksomhed
  • regelmæssigt udføre IP-landskabsanalyser for både din egen IP og dine konkurrenters IP
  • håndhæve din IP i forhold til anden IP og forsvare den i forhold til f.eks. piratkopiering og produktkopiering
  • udnytte og måle værdien af din IP, f.eks. gennem licensaftaler

Få Zaccos hjælp til at sikre en gnidningsfri implementeringsproces Zacco kan hjælpe dig med at facilitere en vellykket implementering og fungere som din eksterne samarbejdspartner. Vi kan også rådgive dig om din virksomheds og dine produkters online tilstedeværelse: Med vores Digital Brand og Cyber Security services kan vi minimere risikoen for, at dine opfindelser og fortrolige viden spredes og offentliggøres imod din vilje. Kontakt os allerede i dag!Das Strategiedokument in Handlungen und Maßnahmen umwandeln Die Komplexität dieses Transfers hängt von der Zielsetzung, der Technologie, der Größe und Reife Ihres Unternehmens ab. Dies sind einige der Maßnahmen, die Sie ergreifen müssen, wenn Sie eine erfolgreiche und nachhaltige Implementierung anstreben:

  • Um Gültigkeit im gesamten Unternehmen zu erreichen, muss die IP-Strategie ausdrücklich zeigen, wie sie Ihre Unternehmensziele unterstützt und diese messbar machen
  • Sie müssen benennen, welche Arten geistigen Eigentums für die jeweilige Innovation gelten, z.B. konventionelle Patentrechte, Geschäftsgeheimnisse, defensive Veröffentlichungen
  • Sie müssen die internen und externen Prozesse vereinheitlichen, damit der Input für Ihre Patent- und anderen IP-Aktivitäten mit Ihrer gewählten Unternehmensstrategie übereinstimmt
  • Bilden Sie alle Erfinder und Innovatoren darin aus, immaterielle Vermögensrechte in ihrer Arbeit mitzudenken
  • Führen Sie Analysen des IP-Umfeldes durch und bewachen Sie regelmäßig die Aktivitäten Ihrer Wettbewerber
  • Setzen Sie Ihre Rechte gegenüber Dritten sowie gegen Produktpiraterie und Fälschung durch
  • Schlagen Sie Kapital aus Ihren immateriellen Vermögenwerten und bewerten Sie diese, z.B. durch Lizenzierung

Zaccos Hilfe gewährleistet einen reibungslosen Implementierungsprozess Zacco unterstützt Sie als Ihr externer Partner bei einer erfolgreichen Implementierung. Wir bieten auch Beratung an, z. B. zur digitalen Präsenz Ihres Unternehmens und Ihrer Produkte online, sowie Cyber Security-Dienstleistungen, um das Risiko zu minimieren, dass Ihre Innovationen und Informationen ungewollt von Unbefugten verbreitet oder offengelegt werden. Kontaktieren Sie uns!Tiltak med utgangspunkt i strategidokumentet Hvor komplekst det blir å sette i gang tiltak basert på strategidokumentet, er avhengig av din forretnings formål, teknologi, størrelse og modenhet. Her er noen av tiltakene som bør gjennomføres for å oppnå en suksessrik og bærekraftig implementering:

  • För att ta kommandot inom hela organisationen, behöver du tydligt formulera hur IP-strategin stöder affärsmålen och gör dem mätbara
  • identifisere hvilke typer IP du trenger for en gitt innovasjon, f.eks. konvensjonelle patenter, forretningshemmeligheter, defensive publikasjoner
  • Justera och införa interna och externa processer för att säkerställa att input avseende dina patentaktiviteter eller andra IP-aktiviteter, såsom utfärdande och registreringar är anpassade till den valda affärsstrategin
  • lære opp dine innovatører og oppfinnere i IP-bevissthet
  • regelmessig foreta analyser av IP-landskapet når det gjelder både din egen og konkurrenters IP
  • håndheve din IP i forhold til andres IP og mot f.eks. piratkopiering og produktforfalskning
  • fastslå og måle verdien av din IP, f.eks. ved lisensavtaler

Få hjelp av Zacco for å sikre en smidig implementeringsprosess Zacco kan hjelpe deg med en vellykket implementering og være din eksterne samarbeidspartner. Vi tilbyr også rådgivning når det gjelder den digitale tilstedeværelsen til din forretning og dine produkter online – våre Digital Brand- og Cyber Security-tjenester hjelper med å minimere risikoen for at uvedkommende kan få tilgang til, distribuere og offentliggjøre dine innovasjoner og opplysninger. Ta kontakt med oss!Omvandling av strategidokument till aktiviteter och åtgärder Komplexiteten hos denna överföring varierar beroende på syfte, teknologi, storlek och hur moget företaget är. Dessa är några av de åtgärder som du kan vidta när du siktar på en lyckad och hållbar implementering:

  • För att ta kommandot inom hela organisationen, behöver du tydligt formulera hur IP-strategin stöder affärsmålen och gör dem mätbara
  • Identifiera de typer av IP som krävs för varje given innovation, t.ex. traditionellt patent, affärshemligheter, defensiva publikationer
  • Justera och införa interna och externa processer för att säkerställa att input avseende dina patentaktiviteter eller andra IP-aktiviteter, såsom utformande och inlämning av ansökningar, är anpassade till den valda affärsstrategin
  • Utbilda dina innovatörer och uppfinnare inom IP-medvetenhet
  • Utföra IP-landskapsanalyser för din IP och motsvarande för dina konkurrenter på en regelbunden basis
  • Använd din IP i förhållande till annan IP och mot exempelvis piratkopiering och förfalskning
  • Ta fram och mät värdet på din IP, exempelvis genom licensavtal

Få Zaccos hjälp att säkerställa en smidig implementeringsprocess Zacco kan hjälpa dig att underlätta en lyckad implementering och fungera som din externa samarbetspartner. Vi erbjuder även rådgivning, exempelvis vad gäller digital närvaro för ditt företag och dina produkter online – våra Digital Brand-tjänster och cybersäkerhetstjänster, kan hjälpa dig att minimera risken för dina innovationer och information som oavsiktligt sprids, avslöjas och nås av obehöriga parter. Kontakta oss!

Contact us

Back to all services Contact our offices